Course image Metodika konstruiranja (VS-PAP-2)
VS-PAP-2.letnik
Razvoj izdelkov je postavljeno v središče dogajanj sodobnega industrijskega in človekovega okolja. Moderna razvita okolja razumejo, da je samo del izdelkov lahko razvitih naključno. Zaradi tega je namen predmeta študentu predstaviti potrebo po metodologiji razvoja vseh izdelkov. Pri tem se bo študent predvsem seznanil z funkcijskimi zahtevami in izpeljavo delovnih principov. Nato bo pridobil znanje s katerim bo lahko samo ocenil primerno izpeljane rešitve. Spoznal bo temeljne značilnosti procesa zasnove. Študent bo prepoznal različne tehnične sisteme v celovitem pogledu. Do sedaj je razumel tehnične sisteme parcialno, globalnost v uporabi tehničnih sistemov pa lahko prepozna v integralnem pogledu. Izpeljane bodo metode za sistematični in radikalni razvoj izdelka. Postavljeni bodo kriteriji za različne pristope k robustnemu konstruiranju, konstruiranju za – montažo, izdelavo, transport, vzdrževanje, uporabo itd. Prepoznani bodo specifični parametri za opredelitev prej naštetih značilnih postopkov za konstruiranje. S seminarsko nalogo bo študent dokazal ali ima primerno znanje za specifično postavljeno nalogo.
Course image Energetski stroji in naprave - PAP (VS-PAP-2)
VS-PAP-2.letnik
Predmet Energetski stroji in naprave je namenjen sistematičnemu pregledu tehničnih aplikacij za pretvorbo primarnih virov energije v sekundarno, končno in koristno obliko. Študenti spoznajo uporabo temeljnih teoretičnih znanj (z različnih področij tehnike) za določanje in razumevanje pojavov v strojih in napravah ter njihovega delovanja. Študenti se naučijo osnovnih značilnosti: pogonskih in delovnih strojev (namen uporabe); hidravličnih in toplotnih strojev (vrsta - stisljivost delovnega medija); volumenskih in turbinskih strojev (način delovanja); energetskih naprav (prenosniki toplote, kotli, ejektorji, direktni elektrokemični pretvorniki energije). Študenti spoznajo uporabo obravnavanih vrst strojev in naprav v tehniški praksi, njihovo integracijo in vlogo v širših energetskih sistemih ter osnovne teoretične pristope k določanju osnovnih konstrukcijskih veličin.
Course image Uvod v akustiko (VS-PAP-2)
VS-PAP-2.letnik
Vsebina predmeta odgovarja na vprašanja:
- Kako zvok nastane in kaj je hrup?
- Zakaj je potrebno obvladovanje hrupa in akustične kvalitete izdelkov?
- Kako zvok zaznavamo, kako ga merimo in kako obdelujemo zvočne signale?
- Zakaj potrebujemo frekvenčno analizo zvoka in kako jo naredimo?
- Kako zvočni viri in prostor po katerem se zvok širi skupaj tvorita zvočno polje?
- Kaj je raven zvočnega tlaka, raven zvočne intenzivnosti in raven zvočne moči?
- Kako obravnavati realne vire hrupa kot so ventilatorji, transformatorji, vozila, itd?
- Kako opisati hrup turbinskih strojev?
- Kako modelirati hrup velikih energetskih postrojenj in infrastrukturnih objektov?
- Kako zmanjšujemo emisije hrupa na samem viru hrupa?
- Kako omejujemo širjenje hrupa od vira do mesta sprejema?
- Kakšni so fizikalno matematični modeli virov hrupa in zvočnih polj?
Course image Dokumentacija in dokumentarni sistemi (VS-PAP-2)
VS-PAP-2.letnik

Predmet Dokumentacija in dokumentarni sistemi (DDS) vsebuje pregled sodobnih načel in pravil v skladu z globalnimi (ISO) in drugimi standardi ter pregled orodij za ustvarjanje in vnos ter branje in drugačno uporabo ne-geometrijskih informacij v prostorske virtualne modele (3D) proizvodov in končno v standardno tehnično dokumentacijo (2D risbe in kosovnice), ki se uporabljajo v vseh fazah celotnega življenjskega cikla proizvoda (PLM). Na tej osnovi nadaljujemo poglobljeno poznavanje načel in pravil zapisa geometrijskih specifikacij proizvodov (GPS) in načinov zapisa specifikacij, ki so nevizualne. Gre za ustvarjanje in prenos teh informacij v 3D modelih, na 2D tehnični dokumentaciji in za prikaz ter uporabo v vseh fazah proizvodnega procesa: modelirniki in orodja ter standardi za vodenje dokumentacije proizvodov (GPS po ISO) ter geometrijskega in dimenzijskega toleriranja (GDT). Vse to je osnova za spoznavanje metod in orodij za izvajanje tolerančnih analiz (TA) na sestavnih delih in sklopih v fazi razvoja izdelkov z upoštevanje različnih toleranc po načelu najslabšega možnega stanja in po statističnih načelih (ST).

* Uvod in osnovne definicije * Organizacija tehnične dokumentacije (TD) po ISO * Merska in geometrijska natančnost objektov/izdelkov * Reference in referenčni sistemi (baze) * Neodvisnost in povezanost različnih toleranc (privzeto, splošno, ovojnice, materialni pogoji…) * Tolerance oblike, orientacije in teka * Tolerance lege in tolerance profila * Načela kontrole geometrijskih toleranc (mejna stanja, materialni pogoji, ST) * Osnove statističnih toleranc * Geometrijske tolerančne analize (GTA) * Simbolni zapisi lastnosti geometrij izdelkov (površine, robovi…) * Zapisi simbolno podanih zahtev v prostorske modele objektov / izdelkov * Zapis in programska oprema za prenos in uporabo modelov objektov/izdelkov v proizvodnem procesu * Vodenje tehnične dokumentacije v proizvodnem procesu (PDM, PLM, ERP) * Sistemi za vseživljenjsko upravljanje (PLM) s tehnično dokumentacijo in drugo

Course image Mehatronski aktuatorji (VS-PAP-2)
VS-PAP-2.letnik
Predmet Mehatronski aktuatorji ponuja celovit vpogled v svet avtomatizacije in mehatronike, osredotočen na ključne komponente krmilnih sistemov - aktuatorje. Študenti se skozi predmet seznanijo z različnimi vrstami aktuatorjev, vključno s pnevmatskimi, hidravličnimi in elektromotornimi, ter njihovimi specifičnimi lastnostmi, prednostmi in slabostmi. Poseben poudarek je na praktičnem razumevanju delovanja in uporabe servomotorjev in linearnih aktuatorjev, ki so ključni za natančno pozicioniranje in gibanje v mehatronskih sistemih.

Predmet prav tako obravnava napredne koncepte, kot so integracija aktuatorjev v zapletene krmilne sisteme, uporaba senzorjev in merilnih naprav za izboljšanje natančnosti in zanesljivosti, ter mehanske in električne komponente za omejevanje gibanja. Študenti se učijo o pomenu hitrostnih profilov, ujemanju motorjev z bremenom in uporabi namenskih programskih orodij za optimizacijo izbire komponent.

Predmet se dotakne tudi nekonvencionalnih aktuatorjev, kot so piezoelektrični aktuatorji in aktuatorji na osnovi oblikovnega spomina, ter mikroaktuatorjev, ki odpirajo nove možnosti za miniaturizacijo in natančnost. S tem širokim spektrom tem se študenti ne le opremijo z znanjem o trenutnih tehnologijah, ampak tudi razvijejo sposobnost inoviranja in prilagajanja v hitro razvijajočem se tehnološkem okolju.
Course image Programiranje v mehatroniki (VS-PAP-2)
VS-PAP-2.letnik
Predmet Mehatronski aktuatorji obsega celovit pregled in praktično usmerjeno znanje o programiranju vgradnih sistemov, ki so ključnega pomena za razvoj in delovanje sodobnih mehatronskih sistemov. V prvem delu predavanj se študenti seznanijo z osnovami programiranja vgradnih sistemov, vključno z uvodom v programerske pristope, orodja in platforme ter jezike za programiranje, kot so C in C++. Poudarek je na razumevanju podatkovnih tipov, operatorjev, zank, odločitev in polj v kontekstu C programiranja. Prav tako se obravnavajo funkcije, prenosi spremenljivk in osnove programiranja avtomatov, vključno s kodiranjem v višjem programskem jeziku in upravljanjem okoljskih spremenljivk.

V nadaljevanju predavanj se fokus razširi na naprednejše teme, kot so strukture in nizi, uporaba kazalcev za dinamično upravljanje s spominom in posredno naslavljanje. Študenti se seznanijo z razvojem komunikacijskih povezav med računalniškimi sistemi, vključno z RS 232, 422, 485 povezavami in CAN bus sistemom za vgradne sisteme. Posebna pozornost je namenjena modelom podatkovne izmenjave preko svetovnega spleta, varnosti in zaščiti podatkov ter implementaciji komunikacijskih povezav v internetnem okolju. Predmet se zaključi z obravnavo objektnega programiranja, uporabo RAD orodij za razvoj grafičnih uporabniških vmesnikov in pregledom najnovejših trendov v informacijsko-komunikacijskih tehnologijah, kot so IoT in aplikacije v kontekstu Industrije 4.0 in Ambienta 5.0.