Course image Motorji z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost (VS-PAP-3)
VS-PAP-3.letnik

Motorji z notranjim zgorevanjem so še danes energetsko najuspešnejši pogonski stroji, ki z najvišjim celotnim izkoristkom pretvarjajo energijo goriva v koristno mehansko delo. Poleg gospodarnosti iz enote delovne prostornine valja razvijejo veliko dela, oziroma moči ob okoljsko sprejemljivih emisijah škodljivih snovi v izpušnih plinih. Zato so še vedno nepogrešljivi pogonski agregati v vseh oblikah prometa. Uspešnost delovanja je vezana na uspešno pripravo delovne zmesi v valju, ustrezno polnitev valja in zgorevanje, ki mora biti karseda kakovostno, da je izraba goriva čim večja in tvorba neželjenih produktov zgorevanja čim manjša. Doseganje teh zahtev omogoča ustrezna konstrukcijska zasnova in oprema motorja. Za preprečevanje visokih mehanskih in toplotnih obremenitev delov motorja skrbi ustrezno hlajenje, konstrukcijska zasnova sestavnih delov in način sproščanja toplote. Moč motorja lahko povečamo s tlačno polnitvijo. Sodobne alternativne tehnologije pogona vozil vključujejo hibridne pogone, ki jih sestavljajo navadno motorji ZNZ in elektromotorji. Poleg tega je mogoče pogon vozil uresničiti tudi z gorivnimi celicami...

Course image Trajnostne tehnologije v energetiki (VS-PAP-3)
VS-PAP-3.letnik
Predmet je namenjen sistematični obravnavi konceptov tehnologij pretvorb energije, njihovih omejitev z vidika energijske učinkovitosti, izrabe surovin, okoljskega obremenjevanja in socio-ekonomske vzdržnosti. Študenti spoznajo: tehnološke ukrepe za zmanjševanje negativnih okoljskih posledic pri uporabi sodobnih tehnologij v energetiki kot so sekvestracija in shranjevanje ogljikovega dioksida, strategije uporabe alternativnih primarnih virov energije in tehnologije za njihovo uspešno vključevanje v energijsko oskrbo, tehnologije za trajnostno izkorišcanje energije biomase, sodobne razvojne trende jedrskih tehnologij (fizija in fuzija), osnovne postopke pridobivanja, shranjevanja in transporta vodika, uporaba vodika v sistemih gorivnih celic in povezovanje decentralnih proizvodnih enot v uporabniška omrežja.
Course image Konstruiranje na utrujanje (VS-PAP-3)
VS-PAP-3.letnik
Uvod v konstruiranje na utrujanje
Obdelava naključnih zgodovin obremenitev
Števne metode
Naprave za teste utrujanja in lezenja
Preskušanci za teste utrujanja in lezenja
Velikociklično utrujanje
Vpliv oblike izdelka na koncentracije napetosti
Malociklično utrujanje
Trajna dinamična trdnost
Rast utrujenostnih poškodb
Course image Hidravlika in pnevmatika (VS-PAP-3)
VS-PAP-3.letnik
Predmet Hidravlika in pnevmatika na prvi stopnji Projektno aplikativnega programa obravnava aplikativni prenos hidrostatične energije. Pri predmetu se študent/ka naprej seznani z vsemi potrebnimi fizikalnimi osnovami za razumevanje hidravličnih in pnevmatičnih naprav. Nato sledijo posamezne hidravlične in pnevmatične komponente, njihovi simboli in karakteristike. Študent/ka spozna osnove risanja in branja hidravličnih in pnevmatičnih shem ter dimenzioniranje komponent. Pri predmetu so podane tudi osnovne informacije za diagnostiko hidravličnih sistemov in odpravljanje okvar.
Course image Analiza in sinteza mehanizmov (VS-PAP-3)
VS-PAP-3.letnik
Predmet podaja znanja, ki omogočajo osnovno razumevanje delovanja in oblikovanja mehanizmov, s poudarkom na uporabi mehanizmov v industrijski praksi in vsakodnevnem življenju. Študenti spoznajo sestavne dele mehanizmov, različne konstrukcijske izvedbe in principe delovanja za pogoste tipe mehanizmov ter primere uporabe. Spoznajo temeljne pojme teorije mehanizmov: kinematični pari nižjega in višjega reda, struktura mehanizma, mrtve lege, izkoristek prenosa sil in momentov, delovni in povratni gib. Predstavljena je analiza kinematke in kinetike za ravninske mehanizme ter izbrane metode za sintezo štiirizgibnih in ročičnih mehanizmov glede na različne zahteve. Predstavljeni so krivuljni mehanizmi, osnovni tipi slednikov in odmičnih krivulj ter njihove značilnosti, pravila oblikovanja krivuljnih mehanizmov. Študenti se seznanijo z uporabo namenskih programskih orodij za modeliranje mehanizmov ter možnostimi izboljšanja funkcije mehanizmov.
Course image Robotizirana proizvodnja (VS-PAP-3)
VS-PAP-3.letnik
Pri predmetu je obravnavana tematika robotizacije v proizvodnji, razumevanje osnov robotizacije proizvodnje, izbira in programiranje industrijskih robotov ter kolaborativnih robotov in robotskih prijemal za različne aplikacije in tipe proizvodnje. Nadalje je obravnavana uporaba programskih jezikov za programiranje robotov in uporaba programskih orodij za simulacijo gibanja robotske roke. Del usmeritev je osredotočen na izbiro ustreznih tipov in vrst robotov ter robotskih prijemal za različne aplikacije.
Course image Logistika materiala in sredstev (VS-PAP-3)
VS-PAP-3.letnik
Logistika materiala in sredstev je kot del proizvodne logistike ključnega pomena za sam proces izdelave ter za nemoteno odvijanje proizvodnje. Neposredno vpliva na stroške proizvodnje, pretočne čase, kapaciteto izdelovalnih sistemov ter učinkovitost kakor tudi fleksibilnost proizvodnje. V sodobni proizvodnji je prav v urejeni stregi, skladiščenju in transportu mogoče iskati možnosti za optimiranje proizvodnje. Računalniško integrirane in avtomatizirane proizvodnje si brez obvladovanja strežnih oziroma logističnih procesov ni mogoče predstavljati. Ustrezna izbira strežnih naprav in sistemov podpirata fleksibilnost izdelave in proizvodnje, kar je še kako pomembno za mala in srednje velika podjetja. Študenti bodo v okviru predmeta spoznali logistične procese: skladiščenje, transport in strego ter ustrezne logistične in strežne sisteme.
Course image Krmiljenje mehatronskih sistemov (VS-PAP-3)
VS-PAP-3.letnik
Predmet "Krmiljenje mehatronskih sistemov" študente uvaja v svet krmilne tehnike, ponuja zgodovinski pregled in razjasnjuje osnovne pojme, kot so povratna zveza, referenca in motnja. V okviru predmeta bodo študenti pridobili znanje o krmiljenju položaja in hitrosti ter razumevanje blokovnih diagramov v kontekstu mehatronskih sistemov. Študij vključuje podrobno obravnavo diferencialnih enačb, linearizacije in definicije prenosnih karakteristik.
Poleg teoretičnega znanja, predmet poudarja tudi praktične vidike, kot so različne vrste krmilnih sistemov in njihova delitev glede na prenosne karakteristike. Študenti se bodo seznanili z osnovami blokovne algebre in stabilnosti sistemov, ki so ključni za zagotavljanje učinkovitega in zanesljivega delovanja mehatronskih sistemov.
Predmet prav tako pokriva področje PID krmilnikov, kjer bodo študenti razumeli lastnosti posameznih komponent in kako zagotoviti minimalne odstopke v stacionarnem stanju. Uporaba Matlab/Simulinka in analiza realnih primerov, kot so servomotorji, dodatno obogatita učni program, omogočata študentom, da pridobljeno teoretično znanje preizkusijo v praksi.
Zaključek predmeta se osredotoča na sintezo odprtozančno nestabilnih sistemov, kjer bodo študenti obravnavali konkretne primere, kot je vlak na magnetno levitacijo, in se naučili, kako zagotoviti njihovo stabilno delovanje.
Course image Strojni vid (VS-PAP-3)
VS-PAP-3.letnik
Predment je namenjen spoznavanju strojnega vida, razvoju merilnih specifikacij, izvedbi in uporabi sistemov strojnega vida v industriji in mehatronskih sistemih. S pridobljenimi kompetencami bodo študenti sposobni uporabljati različne sisteme strojnega vida v praksi. Tematike: Uvod, motivacija, področja uporabe; Zgradba sistemov strojnega vida; Osvetlitev in svetlobni efekti; Kamere in zajem slike; Objektivi; Umeritev; Uvod v obdelavo slike; Točkovne operacije; Lokalne operacije; Prepoznava objektov; Kontrola kakovosti; Lokalizacija; Sobni trendi