Course image Metodika konstruiranja (VS-PAP-2)
VS-PAP-2.letnik
Razvoj izdelkov je postavljeno v središče dogajanj sodobnega industrijskega in človekovega okolja. Moderna razvita okolja razumejo, da je samo del izdelkov lahko razvitih naključno. Zaradi tega je namen predmeta študentu predstaviti potrebo po metodologiji razvoja vseh izdelkov. Pri tem se bo študent predvsem seznanil z funkcijskimi zahtevami in izpeljavo delovnih principov. Nato bo pridobil znanje s katerim bo lahko samo ocenil primerno izpeljane rešitve. Spoznal bo temeljne značilnosti procesa zasnove. Študent bo prepoznal različne tehnične sisteme v celovitem pogledu. Do sedaj je razumel tehnične sisteme parcialno, globalnost v uporabi tehničnih sistemov pa lahko prepozna v integralnem pogledu. Izpeljane bodo metode za sistematični in radikalni razvoj izdelka. Postavljeni bodo kriteriji za različne pristope k robustnemu konstruiranju, konstruiranju za – montažo, izdelavo, transport, vzdrževanje, uporabo itd. Prepoznani bodo specifični parametri za opredelitev prej naštetih značilnih postopkov za konstruiranje. S seminarsko nalogo bo študent dokazal ali ima primerno znanje za specifično postavljeno nalogo.
Course image Energetski stroji in naprave - PAP (VS-PAP-2)
VS-PAP-2.letnik
Predmet Energetski stroji in naprave je namenjen sistematičnemu pregledu tehničnih aplikacij za pretvorbo primarnih virov energije v sekundarno, končno in koristno obliko. Študenti spoznajo uporabo temeljnih teoretičnih znanj (z različnih področij tehnike) za določanje in razumevanje pojavov v strojih in napravah ter njihovega delovanja. Študenti se naučijo osnovnih značilnosti: pogonskih in delovnih strojev (namen uporabe); hidravličnih in toplotnih strojev (vrsta - stisljivost delovnega medija); volumenskih in turbinskih strojev (način delovanja); energetskih naprav (prenosniki toplote, kotli, ejektorji, direktni elektrokemični pretvorniki energije). Študenti spoznajo uporabo obravnavanih vrst strojev in naprav v tehniški praksi, njihovo integracijo in vlogo v širših energetskih sistemih ter osnovne teoretične pristope k določanju osnovnih konstrukcijskih veličin.
Course image Uvod v akustiko (VS-PAP-2)
VS-PAP-2.letnik
Vsebina predmeta odgovarja na vprašanja:
- Kako zvok nastane in kaj je hrup?
- Zakaj je potrebno obvladovanje hrupa in akustične kvalitete izdelkov?
- Kako zvok zaznavamo, kako ga merimo in kako obdelujemo zvočne signale?
- Zakaj potrebujemo frekvenčno analizo zvoka in kako jo naredimo?
- Kako zvočni viri in prostor po katerem se zvok širi skupaj tvorita zvočno polje?
- Kaj je raven zvočnega tlaka, raven zvočne intenzivnosti in raven zvočne moči?
- Kako obravnavati realne vire hrupa kot so ventilatorji, transformatorji, vozila, itd?
- Kako opisati hrup turbinskih strojev?
- Kako modelirati hrup velikih energetskih postrojenj in infrastrukturnih objektov?
- Kako zmanjšujemo emisije hrupa na samem viru hrupa?
- Kako omejujemo širjenje hrupa od vira do mesta sprejema?
- Kakšni so fizikalno matematični modeli virov hrupa in zvočnih polj?