Subjects for foregin students

Course image Microprocessor control (MA-RPR-e)
MAG-RPR-English
1. Opis
Namen vaje je povezati mikrokrmilnik ESP32 v IoT sistem za oddaljen nadzor in upravljanje. Sistem lahko razdelimo na dva nivoja fizični nivo in aplikacijski nivo.


Fizični nivo predstavljajo naprave aplikacijski nivo pa aplikacije ki jih poganjajo naprave na fizičniem nivoju. V tej vaji se bomo osredotočali na izgradnju strežniške aplikacije. Strežniška aplikacija se poganja na mikrokontrolerju in predstavlja HTPP strežnik. HTTP strežnik je spodoben komunikacije z vsakim spletnim brskalnikom preko HTTP protokola.
2. Priprava in predznanje

Pred laboratorijsko vajo je potrebno:

pregledati gradivo s predavanja o gradnji sekvenčnih logičnih sistemov, vmesnikov in vodil
pregledati literaturo o uporabi ESP32 mikrokrmilnika
3. Dodatno gradivo

Za izvedbo laboratorijske vaje je na voljo še dodatno gradivo:

IoT Automation with Arduino IDE by ESP32 board-Part 1
IoT Automation with Arduino IDE by ESP32 board-Part 2
IoT Automation with Arduino IDE by ESP32 board-Part 3
Primeri ESP32
6. Zahteve za poročilo
Ocena 6:

Napišite program, ki poveže ESP32 WiFi modul z lokalnim WiFi
SSID: LAKOS2, Password: Lakos123
Z uporabo HTTP klica poizvedite o trenutnem času
uporabite lahko sledeči strežnik z URL povezavo
https://worldtimeapi.org/api/timezone/Europe/Ljubljana
klic vrne tekstono sporočilo v obliki JSON za katerga morate izluščiti pravo vrednost
Ocena 7:
Dodajte tipko na mikrokrmilnik
Napišite program, ki:
vzpostavi spletni strežnik
na URL naslovu naj izpisuje število aktivacij tipke
http://192.168.xxx.xxx/pinXX/state/count
uporabo preverite preko brskalnika
POZOR!!! pazite da bosta računalnik in mikrokrmilnik povezana na isto omrežje

Ocena 8:
Napišite program, ki razširjuje delovanje:
na URL naslovu mikrokrmilnika http://192.168.xxx.xxx/
prikažite enostavno spletno stran (HTML)
vsebuje naj okno, ki prikazuje stanje aktivacij tipke (DOM)
podatek na strani naj se avtomatsko osvežuje na 1s

Ocena 9:
Dodajte LED na mikrokrmilnik
Napišite program, ki omogoča aktivacijo LED
aktivacija naj se zgodi s klicem na URL naslov http://192.168.xxx.xxx/activate
deaktivacija naj se zgodi s klicem na URL naslov http://192.168.xxx.xxx/deactivate
Dodatje tudi url, ki prikazuje stanje LED
http://192.168.xxx.xxx/led/state

Ocena 10:
Napišite program, ki razširjuje prejšni program:
na URL naslovu mikrokrmilnika http://192.168.xxx.xxx/
prikažite enostavno spletno stran (HTML)
vsebuje naj DOM element, ki prikazuje stanje LED
stanje LED aktivna naj bo ene barve
stanje LED neaktivna pa druge
podatek o stanju LEDnaj se avtomatsko osvežuje na 1s
dodajte gumba:
gumb 1 aktivacija LED
gumb 2 deaktivacija LED