Course image Hidravlika in pnevmatika (UN-RRP-3)
UN-RRP-3.letnik

Vsebina predmeta - del prof.dr. Niko Herakovič obsega:
  • Uvod: vsebina, namen predmeta, fizikalne osnove, pojem hidrostatike, kompetence.
  • Hidravlične tekočine: vrste, lastnosti, čistoča.
  • Lastnosti elementov in sestavin: reže, sile, oblike in konture elementov, obraba.
  • Osnove snovanja hidravličnih naprav.
  • Primerjava hidravlike in pnevmatike (H+P).
  • Pnevmatične sestavine.
  • Osnove elektropnevmatike.
  • Snovanje pnevmatičnih naprav in simulacija.
  • Uvod v proporcionalno (P) tehniko.
  • Osnove H+P proporcionalnih komponent.

Course image Tribologija (UN-RRP-3)
UN-RRP-3.letnik
Pri predmetu podamo pomen nosilnih triboloških kontaktov za prenos moči v sistemih in ključne lastnosti površin, ki vplivajo na trenje in obrabo. Razložijo se osnovne vrste maziv in kvaliteta mazanja, ki jo lahko ocenjujemo preko lege sistema na Stribeckovi krivulji. S tem v zvezi razložimo vlogo in osnovne vrste aditivov v mazivih in osnovne značilnosti posameznih vrst mazanja. Obravnavajo se glavni viri trenja in vpliv nanje. Podajo se najbolj pogosti mehanizmi obrabe in njihove značilnosti. V zadnjem delu predavanj se obravnava še metode za analize površin in tribološke študije ter osnovni principi testiranj. Posledice trenja, obrabe in različni vidiki maziv in mazanja se povzamejo in poda njihova vloga pri poškodbah strojnih elementov ter možnosti njihovega zaznavanja in spremljanja.
Course image Tehnična akustika (UN-RRP-3)
UN-RRP-3.letnik
Vsebina predmeta odgovarja na vprašanja:
- Kako zvok nastane in kaj je hrup?
- Zakaj je potrebno obvladovanje hrupa in akustične kvalitete izdelkov?
- Kako zvok zaznavamo, kako ga merimo in kako obdelujemo zvočne signale?
- Zakaj potrebujemo frekvenčno analizo zvoka in kako jo naredimo?
- Kako zvočni viri in prostor po katerem se zvok širi skupaj tvorita zvočno polje?
- Kaj je raven zvočnega tlaka, raven zvočne intenzivnosti in raven zvočne moči?
- Kako obravnavati realne vire hrupa kot so ventilatorji, transformatorji, vozila, itd?
- Kako opisati hrup turbinskih strojev?
- Kako modelirati hrup velikih energetskih postrojenj in infrastrukturnih objektov?
- Kako zmanjšujemo emisije hrupa na samem viru hrupa?
- Kako omejujemo širjenje hrupa od vira do mesta sprejema?
- Kakšni so fizikalno matematični modeli virov hrupa in zvočnih polj?
Course image Notranje okolje (UN-RRP-3)
UN-RRP-3.letnik
Notranje okolje predstavlja osnovni strokovni predmet poznavanja zakonitosti delovnega in bivalnega okolja v zgradbah. Študent spozna vplivne parametre in kriterije notranjega okolja (toplotno okolje, kakovost zraka, …), ki dinamično vplivajo na ugodje in tudi lahko predstavljajo tveganje za človekovo zdravje. Podani bodo vzroki za nastanek človeku škodljivega notranjega okolja in ukrepi ter modeli za njegovo izboljšanje. Podane bodo osnove za sintezo in poznavanje obravnavanega okolja z učinkovitim prezračevanjem in odstranitvijo škodljivih primesi ter analizo starosti zraka.
Course image Dinamika fluidov (UN-RRP-3)
UN-RRP-3.letnik
Predavatelj: prof. dr. Božidar Šarler
Asistent: asist. dr. Jurij Gregorc

Cilji:
1. Predstaviti osnove in uporabo statike in dinamike tekočin.
2. Predstaviti poglobljen teoretični ter metodološki pristop k reševanju različnih sistemov s tekočinami.
3. Predstaviti praktično uporabo statike in dinamike tekočin na številnih primerih.
4. Navdušiti študente za nadaljni, bolj poglobljeni študij predstavljenih osnov.
Course image Proizvodno inženirstvo (UN-RRP-3)
UN-RRP-3.letnik
Predavatelj:
prof.dr. Niko Herakovič
doc.dr. Tomaž Berlec

Proizvodno inženirstvo je področje strojništva, ki pokriva v zadnjem času vse bolj rastoče potrebe v sodobnem tržnem gospodarstvu, po učinkoviti organiziranosti podjetja, gospodarnosti proizvodnih in servisnih dejavnosti ter vse večje potrebe po avtomatizaciji proizvodnje in predvsem montaže. Pri predmetu Proizvodno inženirstvo bodo študentje pridobili osnovna znanja o montaži v proizvodnem procesu, montažnih sistemih, avtomatizirani in robotizirani montaži ter znanja o klasičnih in sodobnih organizacijskih zasnovah podjetij, analizah gospodarnosti v podjetjih, metodah določanja časov in osnovah investicijskega inženiringa. Po zaključku predavanj bodo študentje imeli sposobnost odločanja pri snovanju izdelka glede na možnosti montaže, pri snovanju montažnih procesov in sistemov ter sposobnost oblikovanja najprimernejše organizacijske strukture, izvedbe analiz gospodarnosti, določanja časovnih normativov in priprave investicijskega računa. Znanje, pridobljeno pri tem predmetu bo tudi osnova za nadgradnjo znanj s tega področja v drugi stopnji študija