Course image Elektrotehnika in elektronika (VS-PAP-1)
VS-PAP-1.letnik

EE (3003-V) - 4 ECTS

Predmet Elektrotehnika in elektronika podaja študentom strojništva elektrotehniško znanje v takem obsegu in načinu, da jim omogoči uporabo elektrotehniških orodij, sistemov in komponent pri izpolnjevanju strojniških nalog. Predmet podaja principe delovanja električnih in elektronskih vezij in strojev, principe implementacij analognega procesiranja signalov, močnostnih vezij in principe delovanja digitalnih sistemov. Razložena je zgradba, izdelava in uporaba pasivnih in aktivnih gradnikov električnih in elektronskih vezij.

Course image Tehnično risanje (VS-PAP-1)
VS-PAP-1.letnik

TR (3006-V) - 4 ECTS

Predmet je uvod v tehnično risanje po aktualnih slovenskih (SIST) in mednarodnih ISO standardih in daje temeljna izhodišča in pravila.

Tehnično risanje (TR) po slovenskih / mednarodnih standardih (SIST-ISO):
 • uporaba pravil opisne geometrije pri tehničnem risanju – metode opisne geometrije v ravnini in v prostoru,
 • standardizacija in drugi osnovni dogovori pri izdelavi tehnične dokumentacije (formati, mediji, merila, črte, tehnična pisava, oprema risb, ravnanje z risbami ...),
 • vrste tehničnih risb
 • standardizirane projekcije v tehničnem risanju,
 • pravilna izbira pogledov in prerezov, poenostavitve in posebnosti v strojništvu pri prikazovanju objektov,
 • uporaba simboličnih informacij na risbi (kotiranje, simboli za označevanje stanja površin in robov...),
 • prikazovanje sestavov in izdelava seznama sestavnih delov (kosovnic),
 • osnovni pojmi geometrijske natančnosti, tolerance, odstopki,... ISO sistem toleranc in ujemov,
 • osnove geometrijskih toleranc (GT)
 • parametri in označevanje hrapavosti in stanja površin ter robov,
 • funkcija in pravilno prikazovanje najpogostejših strojnih elementov ter lastnosti in način označevanja osnovnih inženirskih materialov,
 • osnovna načela in napotki za pravilno uporabo računalniških programov za izdelavo tehnične dokumentacije.

Course image Tehnologije v proizvodnji 1 (VS-PAP-1)
VS-PAP-1.letnik
Študenti pri predmetu spoznajo možnosti in omejitve izdelovalnih procesov in sistemov, od odrezavanja, preoblikovanja, varjenja preko nekonvencionalnih tehnologij do sistemov strege in montaže. Pri tem so poudarjeni trendi sodobne proizvodnje, vloga tehnologa v proizvodnem procesu, sočasno inženirstvo in inženirska ekonomika. V tej luči so predstavljene sledeče tehnologije: struženje, frezanje, kovanje, iztiskavanje, globoki vlek, pehanje, skobljanje, vrtanje, vrezovanje navojev, posnemavanje, žaganje, brušenje, honanje, superfiniš, poliranje, plazemsko, plamensko in lasersko rezanje, elektroerozija in rezanje z abrazivnim vodnim curkom. Poudarjena so tudi načela trajnostnega razvoja in okoljevarstvena problematika.
Course image Termofluidika (VS-PAP-1)
VS-PAP-1.letnik
Termodinamika je predmet, ki se v veliki meri uporablja v inženirstvu, biologiji, kemiji in fiziki. Zgodovinsko gledano se je razvila iz toplotnih strojev kot tipična inženirska (beri strojniška) disciplina in nadgradila kot naravoslovna veda. Kot inženirska disciplina, beri tehniška termodinamika, se danes uporablja ne samo pri gradnji in razvoju motorjev, grelnih in hladilnih sistemov, ampak tudi v integriranih elektronskih komponentah in vrsti drugih področij vse do ekonomike. Pričujoči predmet zajema osnovne pojme in definicije, kot so termodinamski sistem, kontrolni volumen, veličine stanja, standarde v termodinamiki. V nadaljevanju se študent seznani s vplivom temperature na lastnosti snovi, pričemer je posebej izpostavljeno plinasto agregatno stanje. Sledi enačba stanja idealnih plinov in prvi glavni zakon termodinamike. Pri drugem glavnem zakonu termodinamike so obravnavani povračljivi in nepovračljivi procesi, entropija in njene lastnosti, izgube dela zaradi nepovračljivosti, energija kot vsota eksergije in anergije. Sledijo aplikacije z najznačilnejšimi desnimi in levimi krožnimi procesi.