Course image Eksperimentalno modeliranje v EPS (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik
Eksperimentalno modeliranje v energetskem in procesnem strojništvu vsebuje zasnovo eksperimenta in modeliranje na podlagi izmerjenih spremenljivk za analizo sestavljenih procesov. Procesi v energetskem in procesnem strojništvu so kompleksni in vsebujejo veliko število vplivnih spremenljivk. Analiza teh procesov zahteva merjenje na ustreznih merilnih postajah ali na izvedbah v delovnih točkah z omejenim številom spreminjanih parametrov. Del vsebine predmeta je posvečen modelnim raziskavam, kjer se rezultati le-teh prenašajo na prototip ali izvedbo. To zajema teorijo podobnosti, dimenzijsko analizo in metode statističnega parametričnega in neparametričnega modeliranja. Največkrat se za eksperimentalno modeliranje v energetskem in procesnem strojništvu uporabljajo statistične metode regresije. Obravnavamo linearne in nelinearne modele. Ob tvorbi eksperimentalnega modela se določi najpomembnejše spremenljivke procesa in modelira delovanje sistema ob spremenjenih delovnih parametrih. Predstavljeno je tudi področje kombiniranega numeričnega modeliranja, dopolnjenega z empirično dobljenimi konstitucijskimi relacijami in eksperimentalnimi robnimi pogoji, kot primer je predstavljeno modeliranje na podlagi advekcijsko difuzijske enačbe.
Študentom je na voljo študijsko gradivo v obliki prosojnic v slovenskem jeziku.
Course image Napredni procesi zgorevanja (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik
Več kot 80% svetovne energetske oskrbe je neposredno povezano s procesom zgorevanja, trenutno še vedno večine fosilnih goriv. Zaradi zavedanja o negativnih vplivih produktov zgorevanja, se tehnologije zgorevanja v sodobnem času intenzivno razvijajo. Cilj razvoja je minimiranje negativnih vplivov na okolje in posledično tudi na družbo. Za implementacijo najnovejših bazičnih dognanj in razvoj naprednih konceptov zgorevanja so potrebna ustrezna temeljna inženirska znanja s področja zgorevanja. S tem ciljem predmet obravnava proces zgorevanja s fenomenološkega in inženirskega vidika, kjer na ključnih mestih vpeljuje poglobljeno poznavanje vloge fundamentalnih pojavov s področja kemijske kinetike in transporta snovi. Poleg podrobne analize klasičnih konceptov homogenega in difuzijskega zgorevanja v laminarnih in turbulentnih tokovih, ter procesa nastanka onesnažil in pristopov za njihovo zmanjševanje na primarni ravni, se vsebine raztezajo tudi v področje nizkotemperaturnega zgorevanja pri uporabi revnih zmesi. Obravnavana področja so izdatno podprta z vpeljavo diagnostičnih metod, pristopi k modeliranju procesov zgorevanja ter z implementacijo naprednih konceptov zgorevanja v praksi – za primere stacionarnega in periodičnega zgorevanja. Sodobna vsebina predmeta omogoča doseganje ustreznih kompetenc za razvoj, optimizacijo in vodenje procesov zgorevanja, ter bo obenem pomagala odgovoriti na ključno vprašanje - ali je zgorevanje lahko okoljsko nevtralno?
Course image Energetski sistemi (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik

Predmet Energetski sistemi sistematično obravnava postrojenja, ki z neobnovljivimi (premog, nafta, zemeljski plin in jedrsko gorivo) in obnovljivimi viri (vodna energija; sevanje Sonca, energija vetra, geotermična energija itd.) spreminjajo primarno energijo v sekundarno, predvsem električne (mehansko delo ) in toploto. Študenti spoznajo vlogo posameznih tehnologij pri oskrbi z električno energijo in toploto v velikih energetskih sistemih z vidika varnosti, zanesljivosti, ekonomičnosti in okoljske vzdržnosti obratovanja. Študenti se naučijo določiti energijske in masne bilance za celotna postrojenja, kakor tudi za posamezne stroje in naprave. Študenti se na značilnih primerih elektrarniške tehnike naučijo izračunati obratovalna stanja in razumejo ukrepe za izboljševanje energijskih izkoristkov ter njihove učinke z vidika zanesljivosti obratovanja in ekonomičnosti in pri tem znajo uporabiti sodobna računalniška orodja. Študenti znajo določiti vlogo in tehnične karakteristike posameznih strojev in naprav v postrojenjih. Študenti razumejo razvojno-raziskovalne izzive in smernice na področju posameznih tehnologij v mednarodnem merilu. Študenti spoznajo problematiko onesnaževanja okolja in tehnologije za zmanjševanje škodljivih učinkov. Študenti se seznanijo s tehnologijami za izkoriščanje alternativnih in novih virov energije ter njihovo vlogo v prihodnji oskrbi z električno energijo in toploto.

Course image Procesi v toplotnih motorjih (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik

Pri predmetu študent spozna toplotne motorje, njihove značilnosti in kriterije ocene delovanja toplotnih motorjev (delovna sposobnost, izkoristek, emisije škodljivih snovi). Izpostavljena je analiza realnih procesov v toplotnih motorjih, kjer študent, ob upoštevanju sodobnih tehnologij za izboljšanje delovanja toplotnih motorjev, pridobi potrebno znanje za vrednotenje procesov v toplotnih motorjih in kritično oceno porajajočih se tehnologij ter tako osnove za snovanje in optimizacijo toplotnih motorjev. Študent spozna modele realnih procesov v toplotnih motorjih, se seznani s sistemi za pripravo delovne zmesi, vplivi lastnosti goriv na kriterije ocene delovanja toplotnih motorjev, vplivi načina priprave in vžiga zmesi na kriterije ocene delovanja toplotnih motorjev, sodobnimi procesi nestacionarnega zgorevanja, mehanskimi izgubami v toplotnih motorjih, termoregulacijo toplotnih motorjev, izmenjavo delovnega medija, tlačnim polnjenjem in hlajenjem delovnega medija, vplivi pogojev okolice na delovanje toplotnih motorjev, prehodnimi pojavi v toplotnih motorjih in numeričnim in eksperimentalnim modeliranjem procesov v toplotnih motorjih.

Course image Transportni pojavi (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik

Predmet Transportni pojavi daje študentom temeljna in uporabna znanja o energijskih in snovnih transportnih pojavih, ki so posledica gradienta temperatur in masnih koncentracij v zmesi. Temeljni principi obravnave prenosnikov toplote predstavijo študentu možnosti za njihov preračun in dimenzioniranje. Ločena obravnava mehanizmov prenosa toplote (prevod, prestop in sevanje) spozna študenta s temeljnimi zakoni in možnostjo njihove uporabe. Povezavo vseh treh mehanizmov študentje dobijo pri obravnavi toplotne prehodnosti za konkretne primere prehoda toplote skozi s konstrukcijske strojne in gradbene elemente. Kot najbolj znan ukrep za intenziviranje prehoda toplote jim je predstavljena uporaba razširjenih površin za kompenzacijo slabše toplotne prestopnosti, kar se običajno pojavi v toku plina. Konkretno uporabo predhodnih znanj v napravah za prenos toplote študentje dobijo z metodologijami za preračun in dimenzioniranje prenosnikov toplote. Obravnava prenosa snovi se ves čas navezuje na pridobljeno znanje iz prenosa toplote. Difuzija je obratno analogno povezana s prevodom toplote in prestop snovi direktno analogno s prestopom toplote. Prikaže se relativno večja zahtevnost eksperimentalnega pridobivanja empiričnih podatkov o prestopu snovi, zato je podana analogija med prenosom toplote in snovi, ki nam omogoča prenos analognih zakonitosti iz prenosa toplote na prenos.

Course image Termodinamika zmesi (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik
Pri predmetu Termodinamika zmesi se študentje seznanijo z metodami popisa termodinamičnih lastnosti snovi s poudarkom na zmeseh in procesih z zmesmi. Tako obravnavajo zmesi idealnih plinov, zmesi plinov in par, vlažen zrak, Mollierov h-x diagram, temperaturo suhega in mokrega termometra, ohranjanje mase in energije v psihrometrijskih sistemih, gretje in hlajenje, mešanje vlažnih zračnih tokov, vlaženje in razvlaževanje, evaporativno hlajenje, klimatizacijo, hladilni stolp in sušenje. Seznanijo se problematiko in popisom realnih snovi, obravnavajo Gibbsovo prosto energijo, Maxwelove enačbe, kemijski potencial, Gibbsovo glavno enačbo. V okviru popisa realnih zmesi obravnavajo enačbe stanja čiste snovi in enačbe stanja zmesi, Gibssovo pravilo faz, fazne diagrame, kemijski potencial realnih fluidov, fugativnost in fugativnostni koeficient, aktivnost in aktivnostni koeficient, idealne raztopine in presežne veličine. Večji poudarek je dan parno - kapljevitem ravnotežju, termodinamičnim procesom z zmesmi in njihovi eksergijski analizi. Nadalje so obravnavane kemijske reakcije in zgorevanje, Hessov zakon, tvorbena entalpija, gorivne celice, reakcijska in fazna ravnotežja, uporaba ravnotežnih kriterijev za kemijske reakcije. Posebna pozornost je posvečena tudi transportni lastnostim zmesi in delu z bazami podatkov o termodinamskih snovnih lastnosti čistih snovi in zmesi.

(nosilec predmeta: prof. Iztok Golobič)
Course image Klimatizacija, ogrevanje, ohlajevanje, prezračevanje (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik
Predmet temelji na interdisciplinarnem pristopu k raziskovanju fizioloških, termodinamičnih in meteoroloških načel, ki so ključna za razumevanje in optimizacijo bivalnega okolja v stavbah. Podrobno se analizirajo mehanizmi toplotnega in masnega prenosa ter njihov vpliv na notranje temperature in kakovost zraka v prostorih. Poudarek je tudi na natančnih izračunih toplotnih izgub in dobitkov, ki so osnova za načrtovanje in dimenzioniranje ogrevalnih, prezračevalnih in klimatizacijskih sistemov.

Razpravlja se o različnih virih ogrevanja, njihovih karakteristikah in učinkovitosti, pri čemer se upoštevajo sodobne tehnologije in smernice za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Preučujejo se tudi napredni sistemi prezračevanja in klimatizacije, vključno z lokalnimi in centraliziranimi rešitvami ter tehnikami za izrabo odpadne toplote.

Regulacija notranjih sistemov igra ključno vlogo pri zagotavljanju optimalnih pogojev udobja in učinkovite rabe energije. Zato se podrobno analizirajo osnovni principi regulacije, vrste regulatorjev ter njihova uporaba v praksi.

S pomočjo analitičnih metod, računalniških simulacij in eksperimentalnih študij študentje pridobijo praktične veščine v načrtovanju, dimenzioniranju in optimizaciji sistemov ogrevanja, hlajenja ter prezračevanja v stavbah. S tem pristopom se osredotočajo na inženirsko reševanje kompleksnih izzivov, povezanih z energetsko učinkovitostjo in udobnostjo bivalnega okolja, ter razvijajo strokovno usposobljenost za trajnostno načrtovanje in gradnjo sodobnih stavb.
Course image Računalniška dinamika tekočin (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik
Predavatelj: doc. dr. Boštjan Mavrič, prof. dr. Božidar Šarler
Asistent: asist. Krištof Kovačič

Cilji:
1. Razumeti osnovne principe delovanja ter strukturo RDT simulacijskih sistemov.
2. Razumeti probleme diskretizacije: konsistentnost, stabilnost, konvergenco, red natančnosti, numerično difuzijo in disperzijo.
3. Zavedanje specifik reševanja Navier-Stoksove enačbe in problemov povezanih z numeričnim modeliranjem.
4. Izbrati obravnavanemu fizikalnemu problemu ustrezno formulacijo popisa toka in numerični pristop ter verificirati izračunane rezultate.
Course image Hladilna tehnika in toplotne črpalke - MAG (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik

Pri predmetu Hlajenje želimo študentom posredovati uporabna znanja za delo na področju hlajenja živil, hlajenja v klimatizaciji in stavbni tehniki ter v industriji. Temeljni cilj predmeta je izšolati študente za pravilno izbiro hladilnega procesa glede na specifično aplikacijo tako, da bomo vedno dosegali najvišjo energetsko učinkovitost in najmanjši vpliv na okolje. Tekom izvajanja predmeta bodo študentje pridobili teoretična kot tudi praktična znanja s področja dimenzioniranja hladilnice, parno-kompresijskih hladilnih ciklov, spoznali bodo razliko med teoretičnim in realnim hladilnim procesom, pomen pregrevanja, podhlajevanja ter regeneracije toplote znotraj hladilnega cikla ter plinskim hladilnim procesom. Posebna pozornost bo posvečena hladivom, njihovim specifičnim zahtevam, energetski in ekološki presoji. Poudarek bo prav tako na altarnativnih hladilnih tehnologijah za povečanje izrabe primarne energije, kot so trigeneracijski sistemi, absorpcijski hladilniki. Študentje bodo tudi spoznali številne alternativne sisteme hlajenja, kot so: hlajenje na osnovi fizike trdne snovi ter kalorični hladilni sistemi. Uporabnost znanja, pridobljenega tekom predmeta Hlajenje bomo zaokrožili s prikazom možnih ukrepov za izrabo kondenzacijske toplote, s čimer postane delovanje hladilnika ekvivalentno delovanju toplotne črpalke.

Course image Konstrukcijske tehnike (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik
Predmet Konstrukcijske tehnike poda študentom poglobljeno znanje, ki ga potrebuje pri projektiranju in konstruiranju v splošnem. Razvoj metod za vsako vrsto projektiranja in konstruiranja omogoča boljše razumevanje razvojno-konstrukcijskih procesov, ki jih uporabljamo tako pri projektiranju objektov kot pri konstruiranju izdelkov. Najprej so opredeljeni nivoji konstruiranja nato pa določene zahteve, podatki in želje za projektiranje ali konstruiranje. Izpeljane so projektne zasnove in podatkovne strukture za variacijo modularnega sistema in določitev intervala analize. Podrobneje je predstavljeno projektiranje modula in sistema z variacijo delovnih principov. Izpeljani so pogoji za prilagoditveno projektiranje. Nato so izpeljane konstrukcijske zasnove zaradi tehnologičnosti detajlov in njihov vpliv na obliko. Posebej je predstavljeno variantno konstruiranje z upoštevanjem intervalov vrednosti. Kot posebnost je predstavljeno inovacijsko konstruiranje z variacijo delovnih principov na področju konstrukcije ter upoštevanjem spreminjanja parametrov. Na koncu pa je podano konstruiranje nanovo, kjer so izpeljave za prepoznavanje problema in metode za opredelitev problema, kot inicialna faza za razvoj nove konstrukcije, objekta ali storitve.
Course image Inženiring površin in kontaktov (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik

Cilji:

 1. Spoznati različne inženirske površine, možnosti obdelave in njihovo uporabo.
 2. Spoznati in razumeti temeljne koncepte s področja inženirskih površin in kontaktov. 
 3. Spoznati različne površinske prevleke, njihovo karakterizacijo in uporabo.
 4. Razumeti in znati analizirati inženirske kontakte glede na aplikacijo.

Course image Konstruiranje naprednih sistemov (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik
Osnovni modeli zanesljivosti
•Karakteristične funkcije za popis zanesljivosti
•Modeli zanesljivosti
•Diagram banje

Zanesljivost sestavljenih izdelkov
•Vrste vezav (zaporedna, vzporedna, kombinirana, kompleksna)
•Metode za reševanje različnih vrst vezav
•Izdelki odvisni od stanja (Markova analiza)

Fizikalni modeli zanesljivosti
•Kovariantni modeli
•Statični modeli
•Dinamični modeli

Vrednotenje na zanesljivost
•Alokacija zanesljivosti
•Analiza možnih okvar in njihovih posledic (FMEA)
•Analiza varnosti in drevesa okvar (FTA)

Vzdrževalnost
•Karakteristične funkcije za popis vzdrževalnosti
•Modeli vzdrževalnosti
•Vrste vzdrževanja (kurativno, preventivno, napovedano)
•Vrednotenje na vzdrževalnost

Razpoložljivost
•Vrste razpoložljivosti
•Modeli razpoložljivosti
•Razpoložljivost sestavljenih izdelkov
Course image Obratovalna trdnost (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik
OBRATOVALNI POGOJI
• Delitev obremenitev
• Vrste poškodb
• Rast utrujenostnih razpok
• Vplivi na obratovalno trdnost
• Mehanske lastnosti gradiv

VELIKOCIKLIČNA TRDNOST
• Časovne zgodovine obremenitev
• Števne metode
• Koncentracije napetosti
• Merjenje utrujenostne poškodbe
• Akumulacija utrujenostne poškodbe
• Vpliv srednjega nivoja napetosti

MALOCIKLIČNA TRDNOST
• Parametri histerezne zanke
• Ciklično utrjevanje in mehčanje
• Ciklično lezenje in relaksacija
• Modeliranje napetostno-deformacijskega odziva
• Vpliv srednjega nivoja sunkov
• Določitev zdržljivosti na nivoju izdelka
• Rast utrujenostnih razpok
Course image Nanotehnologije (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik
- Uvod v nanotehnologije: opredelitev pojmov, primeri in pogled na področje, nano proti makru, zgledi v naravi.
- Temeljni principi nano sveta: fizikalni principi snovi na makro in nano skali, učinki velikostne pretvorbe, pomen površin.
- Gradnja in sestavljanje nanostruktur: principi od zgoraj navzdol, principi od spodaj navzgor, primeri in značilnosti uveljavljenih postopkov, samoorganizacija filmov.
- Karakterizacija nanostruktur: optične metode, princip svetlega in temnega polja, fluorescenčna metoda, elektronski mikroskopi, vrstična tipalna mikroskopija, difrakcijske metode, emisijske metode.
- Nanomateriali: nanostrukturirani materiali, nanokompoziti, plastoviti nanokompoziti, nanokristali, amorfni nanomateriali, nanodelci, fulereni, nanocevke, nanožičke, nanoplasti, hibridni nanodelci, koloidne raztopine, pametni materiali, molekularno razpoznavanje in razlikovanje, nanosenzorji.
- Lastnosti nanomaterialov: nanomehanske ter druge fizikalne lastnosti, adsorpcija, površinska energija, omočljivost, mejni površinski nanofilmi, struktura, reakcije, lastnosti, vplivi, pomen, nanotribologija.
- Osnove modeliranja na nano nivoju: osnovni principi, molekularna dinamika, modeli več velikostnih razredov.
- Zdravje in pravni vidiki: nevarnosti nanotehnologij, zaščita, zakonski in drugi predpisi.
- Primeri, koncepti, uporaba in razvoj nanotehnologij: MEMS/NEMS, nanoizdelovanje, nanotekočine, maziva in mazanje, površinski filmi, nanomehanika, energija, gradbeništvo, elektronika, optika, tekstilstvo, biologija, medicina, sinteza nanomaterialov.
Course image Geometrijske specifikacije proizvodov (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik

Predmet se izvaja v 1. letniku MAG študija 2. stopnje, smer KONSTRUIRANJE in RAZVOJ ter MEHANIKA GRADIV, SISTEMOV IN PROCESOV.
Vsebuje 30 ur predavanj in 30 ur laboratorijskih vaj, kar predstavlja 5 kreditnih točke (ECTS).
Vsa gradiva in dodatne informacije o predmetu so za študente FS dostopni na spletni strani predmeta GSP v spletni učilnici FS.

Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) postaja v zadnjih letih na področju geometrijskih specifikacij proizvodov (ang. Geometrical product specification - GPS) in na področju izdelave tehnične dokumentacije (ang. Technical Product Documentation – TPD) globalno vodila organizacija za standardizacijo. Novi ISO standardi (posebej so pomembne spremembe in dopolnitve po letu 2009) in posodobljenimi starejši standardi postajajo vse bolj zaokrožen komplet, s katerimi je mogoče osnovi jasno pojasnjenih konceptov in pravil sistematično in podrobno opisati vse geometrijske zahteve, ki morajo biti izpolnjene pri izdelavi, da bi se s tem dosegla želena funkcionalnost in garantirala sestavljivost in zamenljivost elementov v sestavih. Če je opisano dejstvo za strojnike dobra novica, obstaja žal tudi slaba. Terminologija in simbolika na risbah se bo s temi standardi dokaj spremenila in dopolnila (povečala) v nekaterih delih, potrebno je razumevanje novo postavljenih konceptov in temeljnih ter izvedenih pravil. Bolj kompleksna in zahtevna bo v nekaterih primerih postala tolerančna analiza. Predmet GSP v tem smislu prinaša sledeče teme (poglavja):

 • Uvod in osnovne definicije
 • Uvod v GPS na virtualnih (3D) modelih in na tehničnih risbah (2D)
 • Linearne in kotne mere ter tolerance, ujemi - poglobitev
 • Stanje površin in robov - poglobitev
 • Geometrijsko dimenzioniranje in toleriranje (GDT)
 • GDT – baze in bazni sistemi
 • Materialni pogoji GDT, pomen in uporaba
 • Geometrijske tolerance (GT) lege in profila
 • Splošne GT, načini kontrole GT in osnove tolerančne analize (TA)
 • Statistične tolerance in statistični nadzor procesov (SPC)
 • Tolerančne analize – sistematičen pristop
 • Zapis GPS v 3D virtualne modele in prenos v tehnično dokumentacijo (2D)
 • Standardi zapisa in programska oprema za prenos in branje prostorskih informacij GPS v proizvodnem procesu (lahki 3D formati)
 • Sistemi vodenja tehnične dokumentacije v razvojnem (konstrukcijskem procesu) ter dokumentarni sistemi in standardi kakovosti, razno
Course image Višja trdnost (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik
Pri predmetu Višja trdnost študenti spoznajo matematične formulacije na osnovi katerih lahko izračunajo napetostna, deformacijska in premična stanja v konstrukcijskih elementih ob upoštevanju teorije majhnih premikov. Spoznali bodo tudi osnovne zakonitosti za določanje mehanskih stanj po teoriji velikih premikov. Predstavljena sta ravnotežni in energijski pristop k reševanju problemov mehanike trdnih teles. Napetostno - deformacijske zveze bomo opisali z reološkimi modeli za elastična, viskozna in plastična obnašanja gradiv. Zaradi enostavnejše predstavitve enačb mehanike bomo formulacije podali v komponentnem zapisu tenzorjev v kartezičnih koordinatah. Predstavili bomo tudi enačbe elastomehanike v poljubnem ortogonalnem, krivočrtnem koordinatnem sistemu. Za primer ravninskega napetostnega in deformacijskega stanja bomo podali splošno rešitev z Airy-jevo napetostno funkcijo. Opisali bomo tudi mehanizem utrjevanja kovinskih gradiv, kot posledico gibanja in množenja dislokacij pri obremenjevanju nad mejo plastičnosti.
Course image Višja dinamika (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik
Analitična mehanika: Analitična statika. Pojem posplošene koordinate, variacija koordinate, virtualni pomik. Princip virtualnega dela, Dirichlet-jev kriterij stabilnosti. Analitična dinamika: Vključitev d'Alembertovega principa v princip virtualnega dela, Lagrangeove energijske enačbe za nevezane ter vezane koordinate, za konservativne ter nekonservativne sisteme. Hamiltonov pricip najmanjše akcije. Mehanska nihanja: udarna motnja pri nihanju sistema z eno pr. stopnjo, impulzna prenosna funkcija, konvolucijski integral. Periodično vzbujanje sistema z eno pr. stopnjo, razvoj v Fourierjevo vrsto. Pojem diskretnega amplitudnega ter faznega spektra. Nihanja sistemov z več prostostnimi stopnjami, lastna ter vsiljena nihanja. Postavitev masne ter togostne matrike sistema, princip recipročnosti. Metoda vplivnih koeficientov. Problem lastnih vrednosti, lastne frekvence, lastni vektorji, princip ortogonalnosti. Prehod v glavne koordinate, modalna matrika, teoretična modalna analiza. Odziv sistemov z več pr. stopnjami v nedušenem ter dušenem primeru, proporcionalno dušenje.
Course image Analiza konstrukcij z MKE (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik

Študentje pri predmetu poglobljeno obravnavajo deformacijsko-napetostna stanja v linijskih in ploskovnih konstrukcijskih elementih. Analizirajo vpliv geometrije konstrukcijskega elementa, njegovega podprtja ter obremenitve na membranski in upogibni značaj mehanskega odziva. Spoznajo diferencialne enačbe osnovnih konstrukcijskih elementov (stene, plošče in lupine) in pripadajoče robne pogoje. Poudarek predmeta je na metodah mehanske analize konstrukcij, predvsem na metodi končnih elementov. Teoretično in praktično se ukvarjajo z linijskimi, ploskovnimi in volumskimi končnimi elementi. Predmet zaokrožuje delo z računalniškim paketom Abaqus, grajenim na osnovi metode končnih elementov. Z njim na vajah ob ustreznem vodenju rešujejo inženirske probleme z vidika poenostavitev modela, izbire ustreznega tipa analize, diskretizacije območja, definicije robnih pogojev in interpretacije diskretnih numeričnih rezultatov.

Course image Mikroizdelovalne tehnologije (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik
Teoretično in praktično spoznavanje nekonvencionlanih procesov odnašanja materiala (elektroerozija, abrazivni vodni curek, laserska obdelava), procesov nanašanja materiala (aditivne tehnologije) in mikroizdelovalnih procesov (mikroelektrozijsko dolbenje, mikroelektrokemjsko dolbenje, laserska ablacija, litografski postopki)
Course image Napredni preoblikovalni procesi (MA-RRP-1)
MAG-RRP-1.letnik
Predmet nadgrajuje znanje o gradivih ter mehanike deformabilnih teles. Za potrebe tehnološko usmerjenih kandidatov so učne vsebine tako zgrajene, da bodo vsebovale potrebna znanja za načrtovanje procesov preoblikovanja, za vnaprejšnjo oceno mehanskih lastnosti izdelkov po končani tehnološki operaciji, za konstruiranje orodij in izbor ustreznega preoblikovalnega stroja. Podajanje znanj bo temeljijo na inženirski teoriji plastičnosti, najpomembnejši tehnološki postopki bodo popisani z analitičnim pristopom. Vse najpomembnejše tehnološke operacije bodo v okviru vaj dvojno obravnavane: eksperimentalno in numerično za kar obstaja sodobna laboratorijska in računalniška oprema.