Course image Trdnost (UN-RRP-1)
UN-RRP-1.letnik
Pri predmetu Trdnost se študenti naučijo računati porazdelitve notranjih sil v enoosnih konstrukcijskih elementih in konstrukcijah. Vsebina predmeta predstavlja nadaljevanje snovi iz Statike, kjer smo spoznali metode za določanje notranjih sil in momentov v poljubni točki, vendar samo sumarno, zaradi česar nas pri statiki oblika prereza konstrukcijskih elementov ni zanimala. V Trdnosti pa želimo dobiti odgovor na vprašanje, kako se notranje veličine stanja porazdelijo po prerezu. To pomeni, da sta oblika in velikost prereza za Trdnost bistvenega pomena. Z znanjem Trdnosti, ki upošteva deformabilnost gradiv, je omogočeno določanje zunanjih reakcij statično nedoločenim enoosnim konstrukcijskim elementom. Na osnovi poznavanja razporeditve notranjih veličin stanja, lahko izberemo dimenzije konstrukcijskih elementov glede na zunanje obremenitve. Zaradi tega je glavna naloga Trdnosti dimenzioniranje enoosnih konstrukcijskih elementov in konstrukcij. To znanje pa je osnova za vse predmete, ki sledijo v nadaljevanju študija Strojništva, pri katerih je potrebno pri preračunih konstrukcijskih elementov upoštevati obliko in dimenzijo, tako da se ne pojavi porušitev oziroma neželene/trajne deformacije.
Course image Elektrotehnika (UN-RRP-1)
UN-RRP-1.letnik

EL (2011-U) - 4 ECTS

Predmet Elektrotehnika podaja študentom strojništva elektrotehniško znanje v takem obsegu in načinu, da jim omogoči uporabo elektrotehniških orodij, sistemov in komponent pri izpolnjevanju strojniških nalog. Predmet podaja principe delovanja električnih in elektronskih vezij, principe implementacij analognega procesiranja signalov, močnostnih vezij in principe delovanja digitalnih sistemov. Razložena je zgradba, izdelava in uporaba pasivnih in aktivnih gradnikov električnih in elektronskih vezij.