Course image Tribologija (UN-RRP-3)
UN-RRP-3.letnik
Pri predmetu podamo pomen nosilnih triboloških kontaktov za prenos moči v sistemih in ključne lastnosti površin, ki vplivajo na trenje in obrabo. Razložijo se osnovne vrste maziv in kvaliteta mazanja, ki jo lahko ocenjujemo preko lege sistema na Stribeckovi krivulji. S tem v zvezi razložimo vlogo in osnovne vrste aditivov v mazivih in osnovne značilnosti posameznih vrst mazanja. Obravnavajo se glavni viri trenja in vpliv nanje. Podajo se najbolj pogosti mehanizmi obrabe in njihove značilnosti. V zadnjem delu predavanj se obravnava še metode za analize površin in tribološke študije ter osnovni principi testiranj. Posledice trenja, obrabe in različni vidiki maziv in mazanja se povzamejo in poda njihova vloga pri poškodbah strojnih elementov ter možnosti njihovega zaznavanja in spremljanja.
Course image Hidravlika in pnevmatika (UN-RRP-3)
UN-RRP-3.letnik

Vsebina predmeta - del prof.dr. Niko Herakovič obsega:
  • Uvod: vsebina, namen predmeta, fizikalne osnove, pojem hidrostatike, kompetence.
  • Hidravlične tekočine: vrste, lastnosti, čistoča.
  • Lastnosti elementov in sestavin: reže, sile, oblike in konture elementov, obraba.
  • Osnove snovanja hidravličnih naprav.
  • Primerjava hidravlike in pnevmatike (H+P).
  • Pnevmatične sestavine.
  • Osnove elektropnevmatike.
  • Snovanje pnevmatičnih naprav in simulacija.
  • Uvod v proporcionalno (P) tehniko.
  • Osnove H+P proporcionalnih komponent.

Course image Energetski stroji in naprave - RRP (UN-RRP-3)
UN-RRP-3.letnik
Predmet Energetski stroji in naprave je namenjen sistematičnemu pregledu tehničnih aplikacij za pretvorbo primarnih virov energije v sekundarno, končno in koristno obliko. Študenti spoznajo uporabo temeljnih teoretičnih znanj (z različnih področij tehnike) za določanje in razumevanje pojavov v strojih in napravah ter njihovega delovanja. Študenti se naučijo osnovnih značilnosti: pogonskih in delovnih strojev (namen uporabe); hidravličnih in toplotnih strojev (vrsta - stisljivost delovnega medija); volumenskih in turbinskih strojev (način delovanja); energetskih naprav (prenosniki toplote, kotli, ejektorji, direktni elektrokemični pretvorniki energije). Študenti spoznajo uporabo obravnavanih vrst strojev in naprav v tehniški praksi, njihovo integracijo in vlogo v širših energetskih sistemih ter osnovne teoretične pristope k določanju osnovnih konstrukcijskih veličin.
Course image Napredna računalniška orodja (VS-RRP-3)
UN-RRP-3.letnik
Namen tega opredmeta je naučiti študente programirati v C/C++, uporabljati operacijski sistem Linux, obvladovati projekte z okoljem git, izvajati zelo zahtevne računske naloge na superračunalnikih s sodobnimi računalniškimi orodji, kot so Matlab, Mathematica, Salome, Elmer, OpenFoam ter poročati o rezultatih z uporabo Latexa.
Course image Proizvodno inženirstvo (UN-RRP-3)
UN-RRP-3.letnik
Predavatelj:
prof.dr. Niko Herakovič
doc.dr. Tomaž Berlec

Proizvodno inženirstvo je področje strojništva, ki pokriva v zadnjem času vse bolj rastoče potrebe v sodobnem tržnem gospodarstvu, po učinkoviti organiziranosti podjetja, gospodarnosti proizvodnih in servisnih dejavnosti ter vse večje potrebe po avtomatizaciji proizvodnje in predvsem montaže. Pri predmetu Proizvodno inženirstvo bodo študentje pridobili osnovna znanja o montaži v proizvodnem procesu, montažnih sistemih, avtomatizirani in robotizirani montaži ter znanja o klasičnih in sodobnih organizacijskih zasnovah podjetij, analizah gospodarnosti v podjetjih, metodah določanja časov in osnovah investicijskega inženiringa. Po zaključku predavanj bodo študentje imeli sposobnost odločanja pri snovanju izdelka glede na možnosti montaže, pri snovanju montažnih procesov in sistemov ter sposobnost oblikovanja najprimernejše organizacijske strukture, izvedbe analiz gospodarnosti, določanja časovnih normativov in priprave investicijskega računa. Znanje, pridobljeno pri tem predmetu bo tudi osnova za nadgradnjo znanj s tega področja v drugi stopnji študija